fouladyazdfcbanner

واگذاری برای سازمان های بیمه سلامت بزرگ

عنوان 20- در بند 4 الحاقی آمده است: سازمان های بیمه گر اصلی موظفند حداقل 5 درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را در اجرای برنامه ترویج اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد مراقبتی خود (پایش متابولیسم) هزینه کنند. . عوامل خطر)، ورزش، غذای سالم، سلامت ارتقا و کنترل مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیک سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه. آیین نامه اجرایی این بند توسط هیأت وزیران تهیه و ابلاغ می شود.

همچنین نمایندگان بند ۲ ماده ۷۳ الحاقی این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال کردند. بر اساس بند 2 الحاقی ماده 73، پوشش بیمه سلامت برای اتباع غیرایرانی مقیم این کشور اعم از مهاجران گروهی مصوب دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. نحوه اخذ حق بیمه و اخذ کمک های دولتی برای تامین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری این سازمان و وزارت کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ 2018 تاریخ لازم الاجرا شدن این سند. مصوب قانون و هیأت وزیران.

حکم این ناف حکم ماده ۴ قانون تصمیمات دائمی برنامه های توسعه کشور نیست. در ادامه نمایندگان با توجه به ابهام مندرج در بند 3 ماده 73 این لایحه با ارسال آن به کمیسیون متحد موافقت کردند. در بند 3 الحاقی مذکور در ماده 73 این پیش‌نویس آمده است: شورای عالی بیمه‌های درمان موظف است کل تعرفه مراقبت‌ها و خدمات پرستاری را در محدوده بند «الف» ماده (9) قانون تعیین کند. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مبنای سرانه بیمه درمان ضعیف است. شرکت های بیمه موظفند فاکتورهای ارسالی مراکز تشخیصی پزشکی، بیمارستان ها و خدماتی یا مراکز مراقبت در منزل را مانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پرداخت کنند.

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما