اخبار لیگ

اخبار پیرامون رقابت های لیگ دسته یک کشور

اخبار باشگاه

اخبار پیرامون فعالیت های فرهنگی و و رزشی باشگاه فولاد

سرمربی : رضا شیردل
سرپرست : محمد انواری
مربی : مهدی لباف زاده
مربی گلر ها : محمد طاهر القلب
مربی و آنالیزور : هادی عطارها
آنالیزور : حسین غیاثی ندوشن
دکتر تیم : آقای دکتر حسین زاده
ماساژور : علیرضا پور ابراهیم
تدارکات : ناصر ابهت
تدارکات : مجتبی روشنایی
تدارکات : عبدالرضا نصیری زاده

برنامه مسابقات

برنامه مسابقات درحال برگزاری